ทีมงาน

มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเร่ิมสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย)

สินี จักรธรานนท์ - ผู้อำนวยการ : thailand@ashoka.org


สินี เร่ิมต้นทำงานกับอโชก้าประเทศไทย ในปี 2540 เพื่อริเร่ิมโครงการ Citizen Base Initiative เป็นประเทศแรกของอโชก้าในเอเชีย เพื่อสนับสนุนโครงการที่ริเริ่มเองจากภาคประชาชน  และในปี 2541 คุณสินีดำรงตำแหน่งผู้อำนายการมูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ห้าที่อโชก้าสนับสนุนผู้ประกอบการสังคม คุณสินีมีประวัติการทำงานในภาคประชาชนมาอย่างเข้มข้น ตั้งแต่กิจกรรมนักศึกษาเดือนตุลา การทำงานภาคสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กับกลุ่มเป้าหมายที่เผชิญภาวะยากลำบาก ชนกลุ่มน้อย ผู้ที่อาศัยในชุมชนแออัด กลุ่มสตรี และเด็ก การทำงานจึงมีพื้นฐานจากทั้งความเข้าใจในงานภาคประชาชนในพื้นที่ และการเชื่อมโยงกับเครือข่ายของคนทำงานในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ - รองผู้อำนวยการ : pkraiwatnutsorn@ashoka.org


พรจรรย์เร่ิมต้นทำงานภาคสังคมด้วยการช่วยงานคุณชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ หนึ่งในอโชก้าเฟลโลว์ ในปี 2545 และจากนั้นได้ร่วมสร้างองค์กรชื่อ YIY เพื่อสร้างช่องทางสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ริเร่ิมโครงการหรือธุรกิจเพื่อสังคม  พรจรรย์เข้ามาเป็นทีมงานของอโชก้าประเทศไทยในปี 2549 เพื่อริเร่ิมโครงการ Youth Venture ในประเทศไทย ในการสนับสนุนเยาวชนอายุ 14-24 ให้มีประสบการณ์และทักษะในการสร้างสรรค์โครงการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในแบบของตัวเอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการอโชก้าประเทศไทย


nicha2 นิชา รักพานิชมณี - ที่ปรึกษาโครงการ Venture: nrakpanichmanee@ashoka.org

นิชา ร่วมทำงานกับมูลนิธิอโชก้าตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาโครงการ Venture โดยทำหน้าที่ค้นหาผู้ประกอบการสังคมแนวหน้าที่นำเสนอแนวคิดใหม่และสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในสังคมไทย หรือ ที่ผู้จักกันในนาม "อโชก้าเฟลโลว์" ประสบการณ์ทำงานและประสบการณ์ชีวิตด้านมานุษยวิทยา องค์กรชุมชนด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และ งานสื่อ ทำให้คุณนิชาสามารถเข้าใจและถ่ายทอดแนวคิดเบื้องหลังการทำงานของผู้ประกอบการสังคมอย่างไม่จำกัดสาขาวิชาชีพ เธอเติบโตในไทยและสหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมจาก Middlebury College สหรัฐฯ และปริญญาโทสาขาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เธอเชื่อมั่นว่าปัญหาสังคมในประเทศไทยแม้จะหยั่งรากลึกและมีความซับซ้อน แต่ก็เป็นแรงผลักดันให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมที่มีคุณค่าแก่การเรียนรู้ในสังคมไทยและทั่วโลก

วิชยพัฐ เสนาปัก - ผู้จัดการโครงการ : boy@schoolofchangemakers.com

วิชยพัฐ เริ่มต้นทำงานภาคสังคมตั้งแต่เริ่มต้นในปี 2550 ในโครงการ Youth Venture ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของอโชก้าที่สนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ริเริ่มโครงการเพื่อสังคม โดยรับผิดชอบดูแลในส่วนของการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การตลาด รวมถึงเป็นพี่เลี้ยงให้แก่คนรุ่นใหม่ในการริเริ่มโครงการเพื่อสังคม และ ในปี 2556 ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานอโชก้าซึ่งได้ริเริ่มและพัฒนาโครงการ www.schoolofchangemakers.com ขึ้นซึ่งเป็นเว็บไซต์แลกเปลี่ยนความรู้ เครื่องมือ ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเป็นชุมชนนักเปลี่ยนแปลงที่จะสนับสนุนคนที่สนใจช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าด้วยนวัตกรรม

เมธ์วดี เลิศผดุงธรรม - ผู้จัดการโครงการ : may@schoolofchangemakers.com


เมธ์วดีเริ่มต้นทำงานภาคสังคมในปี 2552 ในโครงการ Youth Venture ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของอโชก้าที่สนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ริเริ่มโครงการเพื่อสังคม โดยรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่คนรุ่นใหม่ในการริเริ่มโครงการเพื่อสังคม พร้อมเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์เพื่อถอดบทเรียนรวมเล่มเป็นหนังสือ ในปี 2557 ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานอโชก้า รับหน้าที่ร่วมดูแลโครงการบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลง (Incubator) และกำลังพัฒนาระบบอาสาสมัครโค้ชเพื่อขยายศักยภาพการสนับสนุนคนรุ่นไหม่ที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

อโชก้าสากล

ผู้นำองค์กร
บิล เดรตัน (Bill Drayton) - ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ
ไดแอนนา เวลส์ (Diana Wells) - ประธาน