วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

อโชก้ามองเห็นโลกที่ซึ่งทุกคนเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสังคม  “Everyone a Changemaker™” โลกซึ่งตอบสนองต่อการท้าทายทางสังคม อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และโลกที่ซึ่งบุคคลมีเสรีภาพ ความมั่นใจ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ

อโชก้ามุ่งมั่นที่จะพัฒนาภาคประชาชน ให้มีลักษณะเป็นสากล มีทักษะในการประกอบการ และมีการแข่งขัน เพื่อเป็นฐานให้ผู้ประกอบการสังคมเติบโต และส่งเสริมให้ประชาชนในโลกคิดและทำอย่างผู้นำการเปลี่ยนแปลง