อโชก้า

อโชก้ากำลังนำการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในสังคม  ในสามทศวรรษที่ผ่านมาภาคประชาชนซ่ึึงนำโดย ผู้ประกอบการสังคมได้เติบโตอย่างรวดเร็ว  และเช่นเดียวกับภาคธุรกิจที่พัฒนาอย่างเข้มแข็ง  ภาคประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางคล้ายคลึงกันในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาโดยองค์กรภาคประชาชนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาสังคมที่ซับซ้อนขึ้นอย่างมากมาย 

แทนที่จะปล่อยให้ภาครัฐหรือภาคธุรกิจรับมือกับปัญหาสังคมโดยลำพังผู้ประกอบการสังคมกำลังสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาที่เป็นผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ และจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในสังคมนับล้านคน

 

ความรับรู้เกี่ยวกับพลังของผู้ประกอบการสังคมดังกล่าวชักนำให้บิล เดรตัน ก่อตั้งอโชก้าในปี ๒๕๒๓ และยังคงใช้เป็นแนวคิดชื้นำการพัฒนาอโชก้าต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้เริ่มจากการคัดเลือกอโชก้าเฟลโลว์คนแรกในอินเดียเมื่อปี ๒๕๒๓  อโชก้าได้เติบโตเป็นเครือข่ายของเฟลโลว์กว่า๒๐๐๐ คน ใน ๖๐ กว่าประเทศใน ๕ ทวีปทั่วโลก

 

ในทศวรรษแรก อโชก้ามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการทำงานของผู้ประกอบการสังคมแนวหน้าในลาตินอเมริกา อัฟริกา เอเชีย และยุโรปตอนกลาง โดยการช่วยให้เขาประสบความสำเร็จในการทำงาน  แต่ในทศวรรษ ๑๙๙๐ ภาคประชาชนได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วอโชก้าจึงตอบสนองด้วยการจัดตั้งโครงการ และนำเสนอความคิดริเริ่มใหม่ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น  อโชก้าในฐานะองค์กรจึงเติบโตเช่นเดียวกันโดยขยายตัวเป็นสามเท่า ระหว่างปี ๒๕๔๑ - ๒๕๓๓ และอีกครั้งหนึ่งในระหว่างปี ๒๕๔๒ - ๒๕๔๕

 

ทุกวันนี้อโชก้าอยู่ในช่วงที่สามของการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  โดยมีอโชก้าเฟลโลว์จำนวนมากที่สุดในปี  ๒๕๔๙ และกำลังขยายโครงการไปยังยุโรปตะวันตกเอเชียกลาง และตะวันออกกลาง

 

พร้อมกันไปกับการขยายเครือข่ายระดับโลกของเฟลโลว์ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้กำหนดนโยบาย นักลงทุน นักวิชาการ และสื่อมวลชน อโชก้ากำลังส่งเสริมให้เยาวชนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ได้รับแรงบันดาลใจจากผู้ประกอบการสังคม และนวัตกรรมทางความคิดของเขาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม

 

เมื่อเร่ิมต้นเข้าสู่ทศวรรษที่สี่ของการทำงาน  อโชก้ายังคงไม่หยุดคิดค้นโครงการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการทำงานของเราให้ก้าวหน้า โดยอาศัยประสบการณ์อันยาวนานและพื้นที่ในการทำงานที่ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ อย่างกว้างขวาง ไปนำการเปลี่ยนแปลงในภาคประชาชนและพัฒนาภาคประชาชนต่อไปอีก ๓๐ ปีข้างหน้าและในอนาคต

 

 เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้... 

  • เรากำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างขั้นพื้นฐานในสังคมที่เกิดขึ้นได้ยาก ประชาชนและองค์กรประชาชน กำลังเริ่มพัฒนาด้วยทักษะการประกอบการ ซึ่งเป็นทักษะของการแข่งขันที่ส่งเสริมให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าในระยะสามศตวรรษที่ผ่านมา  คนทั่วโลกไม่ได้นั่งจับเจ่าอีกต่อไป พวกเขาเริ่มเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้และเขาสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้
  • ผลจากการเปลี่ยนแปลงนี้  ในที่สุดจะไปทำให้โลกกลายเป็นที่ซึ่งบุคคลจะมองเห็นปัญหารับมือกับความท้าทาย และพัฒนาชืวิตความเป็นอยู่ของเขา  แทนที่จะปล่อยให้คนจำนวนน้อยในสังคม เป็นผู้ครอบครองความมั่งคั่งและมีอำนาจในการตัดสินชีวิตของคนส่วนใหญ่คนทุกคนจะได้รับการส่งเสริมให้มีอำนาจ และสามารถตัดสินใจควบคุมชีวิตของตนเองในอนาคต

….ตอบสนองความต้องการของสังคม

  • ด้วยการทำงานกับเฟลโลว์และโครงการของเราอโชก้าได้นำเสนอกรอบความคิด ซึ่งสนับสนุนให้คนในโลกมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงภาคประชาชน  การสนับสนุนประชาชนและศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชืวิตของเขานี้ไม่มีข้อผูกมัด
  • เราอยู่ในสถานะที่ดีที่สุดที่จะสื่อสารการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและเหมาะสมนี้แก่คนในโลกเพื่อที่บุคคล องค์กร รัฐบาลและธุรกิจจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ สัมพันธ์กับเขาอย่างไรและเขาจะมีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร
  • ในฐานะเครือข่ายของผู้ประกอบการสังคมแนวหน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก  เราเรียนรู้วิธีที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเราทราบว่าบุคคลจะต้องมีสิ่งใด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม เราได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกระบวนการเคลื่อนไหวทั่วโลกและกำลังตอบสนองความต้องการของสังคม มาเป็นเวลา ๓๐ ปีแล้ว