อโชก้าประเทศไทย

มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย)  Ashoka: Innovators for the Public Foundation (Thailand)

อโชก้าจดทะเบียนเป็นมูลนิธิในประเทศไทยเมื่อปี 2547 แต่เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2532 ด้วยการค้นหา คัดเลือก และสนับสนุน อโชก้าเฟลโลว์  โดยให้เงินสนับสนุนค่าครองชีพ ข้อมูลข่าวสาร การประชุมนานาชาติ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเฟลโลว์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างเฟลโลว์กับองค์กรภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ ปัจจุบันมีอโชก้าเฟลโลว์ในประเทศไทย จำนวน 93 คน เป็นหญิง 36 และชาย 57 คน

 

คณะกรรมการมูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) ประกอบด้วย

Ms. Carol Grodzins เป็นประธานมูลนิธิ นางสินี จักรธรานนท์ เป็นผู้อำนวยการและกรรมการ และนายวิบูลย์ อิงคากุล เป็นกรรมการและเหรัญญิก