Submitted on Mon, October 14, 2013

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม ศกนี้ ทีมงานอโชก้าภูมิภาคเอเชียและตัวแทนอโชก้าสากล จากประเทศอินเดีย เนปาล บังคลาเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ ไทย สิงคโปร์ เยอรมันนี้ และสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยอาสาสมัครและผู้สนับสนุนในเกาหลี ได้มาร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และร่วมกันวางแผนการทำงานเชิงรุกเพื่อขยายผลกระทบของอโชก้าในภูมิภาคเอเชีย และแสดงความยินดีต่อทีมงานอโชก้าเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศล่าสุดบนแผนที่อโชก้า ที่ประสบความสำเร็จในการก่อตั้งและคัดเลือกอโชก้าเฟลโลว์ชาวเกาหลี 3 คนแรก 
 
สาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้ 
  1. Our Collective Histories : แลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลด้าน ก) ประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศต่างๆ ในเอเชีย นับจากทศวรรษ 1980 เมื่อ Bill Drayton ก่อตั้งอโชก้า ข) การพัฒนาของอโชก้าด้านวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และภารกิจ ค) การพัฒนาทางความคิดและการมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมของผู้ร่วมประชุมแต่ละคน
  2. Everyone A Changemaker & Tipping Point: ทำความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของอโชก้า ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในประเทศต่างๆ ร่วมกันค้นหาว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้น อะไรเป็นสิ่งที่ท้าทาย และอะไรขาดหายไป
  3. Envisioning Venture & Fellowship: ร่วมกันวาดภาพอนาคตงานหลักของอโชก้า ก) การค้นหาและคัดเลือกผู้ประกอบการสังคม (Venture) ข) การสร้างเครือข่ายอโชก้าเฟลโลว์ (Fellowship)  วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและความท้าทาย (SWOT)  เพื่อนำไปสู่การวางแผนรูปธรรมในการพัฒนางานระยะสั้นและระยะยาว ในระดับประเทศและภูมิภาค
  4. Sourcing Innovation: วิเคราะห์เป้าหมาย ยุทธวิธีและเครื่องมือในการค้นหานวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งแลกเปลี่ยน best practices ในการทำงานของประเทศต่างๆ 
  5. Trends of Innovation: วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวโน้มปัญหาสังคมในประเทศต่างๆ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าประเด็นร่วมได้แก่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การต่อสู้กับคอรัปชั่น การประกันสุขภาพถ้วนหน้า การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นธรรม ฯลฯ
  6. Talent Sourcing & Development: การค้นหาสมาชิกใหม่มาร่วมงานกับอโชก้า การพัฒนาทักษะ และการระดมการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ 
  7. Relationship Building: ยุทธวิธีในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตร
  8. Communicating EACH: การสื่อสารวิสัยทัศน์ “ทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้” ของอโชก้าสู่สังคมวงกว้าง
  9. Venture by the Numbers: ร่วมกันวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลสำเร็จและความล้มเหลวในการดำเนินงานหลักของแต่ละประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียน การแก้ไขปัญหาและสิ่งที่สามารถแบ่งปัน
  10. Collaboration Groups: สร้างความร่วมมือระหว่างทีมงานในประเทศและภูมิภาค ด้านการค้นหานวัตกรรมสังคม ทรัพยากรคน ทุนสนับสนุน และสมาชิกผู้สนับสนุนอโชก้า ฯลฯ
 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และสันทนาการ (Team Building) การประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดี ด้วยการสนับสนุนจากองค์กรภาคธุรกิจในประเทศเกาหลี  โดยมี Anil Chitakar อโชก้าเฟลโลว์จากเนปาลซึ่งเป็นสมาชิก Think Tank Team ของอโชก้าสากลเป็นผู้ดำเนินการประชุม