Submitted on Sat, July 6, 2013

 

 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2556 อโชก้าอินเดียได้จัดการสัมมนาครั้งใหญ่ขึ้นสำหรับ เฟลโลว์ของประเทศอินเดีย ในการประชุมครั้งนี้ มีอโชก้าทีมไทย ครูวิเชียร ไชยบัง พี่แดง (สินี จักรธรานนท์และน้องใหม่อโชก้า น้องแตว (วิริยา วิจิตรวาทการได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประชุม


ในงานนี้มีหลายกิจกรรมสำคัญที่ทำให้เฟลโลว์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาของสังคมอินเดีย  Bill Drayton ได้เข้ามาร่วมงานและเป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดงาน Bill เน้นประเด็นสำคัญว่าโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่เร็วและสิ่งที่จำเป็นคือการสร้างกระบวนการให้คนเป็น Changemaker ซึ่งควรจะมีการปลูกฝังทักษะนี้ตั้งแต่เด็ก ให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาและสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลง  โดยเน้นการสร้างทักษะซึ่งเรียกว่า Cognitive Empathy เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนและเรียนรู้ได้ตั้งแต่เด็ก ตัวอย่าง อโชก้าเฟลโลว์ที่เป็นผู้นำในการทำงานด้านนี้คือ Mary Gordon อโชก้าเฟลโลว์จากประเทศแคนาดา  อีกทั้ง Bill ยังได้ให้ความสำคัญของการทำงาน เป็นทีม  Teams of Teams โดยทีมจะสำเร็จได้หากคนที่อยู่ในกลุ่มมีทักษะการเป็น Changemaker โดยแต่ละทีมจะเป็นการรวมตัวกันของคนที่มีทักษะที่แตกต่างและหลากหลายทำงานร่วมกัน และมีการเคลื่อนไหวแลกเปลี่ยนทักษะและจัดกลุ่มใหม่ตลอดเวลาตามโจทย์ของงาน  Fluid Teams of Teams Bill ให้ตัวอย่างการประสบความสำเร็จของบริษัท Google เพราะมีการวางแผนการทำงานเป็นทีมได้ดี

อีกประเด็นสำคัญ ที่ Bill เน้นคือ การสร้าง Impact หรือประโยชน์ต่อสังคม โดยแบ่งเป็น 4 ลำดับ ลำดับแรกคือ การบำเพ็ญประโยชน์โดยตรง (direct service) ลำดับที่สองคือ การบำเพ็ญประโยชน์โดยตรงหลายๆ ครั้ง คือ (lots of direct service) ลำดับที่สาม ซึ่งเป็นสิ่งที่อโชก้าเฟลโลว์ทุกคนที่ได้รับเลือก ความสำเร็จในงานของตนเองคือ การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างเป็นแบบแผน (pattern change) และลำดับสุดท้ายคือ ลำดับที่จะสร้างผลประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ (framework change) ซึ่ง      อโชก้าเฟลโลว์หลายท่านเป็นแกนนำ ในการเปลี่ยนแปลงระบบนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย หากท่านใดสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่ http://www.ashokaindiafutureforum.com

การประชุมครั้งนี้จัดที่ Infosys Campus เมือง Pune บริษัทด้านเทคโนโลยี่ขนาดใหญ่ท่ีให้การสนับสนุนอโชก้า เป็นการประชุมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง และมีการจัดการได้อย่างดีโดยทีมอโชก้าอินเดีย เห็นได้จากการมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมของผู้ที่มางาน และบทเรียนที่เป็นประโยชน์จากการสัมมนาครั้งนี้ ทางทีมอโชก้าประเทศไทยจะนำความรู้และแนวคิดมาพัฒนาการประชุม เฟลโลว์ในประเทศไทยที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 เดือนตุลาคม 2556